Fiscaal nieuws

 • Verzuimformulier
  on 18 oktober 2019 at 07:16

  Een ziekmelding komt altijd onverwacht. Het risico bestaat dan ook dat u tijdens het verzuimgesprek vergeet een aantal belangrijke vragen te stellen. U kunt dit voorkomen door een standaard formulier bij ziekmelding bij de hand te hebben. In deze tool vindt u een dergelijk formulier. Daarmee ziet u voortaan niets meer over het hoofd. […]

 • Wervingsposter voor OR-verkiezingen
  on 18 oktober 2019 at 07:11

  De verkiezingen staan voor de deur. De campagne is van start gegaan, het campagneplan staat en de leden van de ondernemingsraad zijn hard aan de slag om zoveel mogelijk kandidaten verkiesbaar te stellen. U heeft de taak op zich genomen om een verkiezingsposter te maken. Deze tool geeft u een voorbeeld van een zo’n verkiezingsposter. U kunt de poster verder invullen, aanvullen en aanpassen aan uw organisatie. Op deze manier maakt u snel een mooie en overzichtelijke poster. Zo kunt u direct weer verder met andere belangrijke taken binnen de campagne. […]

 • Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  on 10 oktober 2019 at 13:24

  De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht om een RI&E op te stellen. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen. […]

 • Ziekteverzuimprotocol opstellen
  on 10 oktober 2019 at 08:47

  Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers. Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen. Om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren, is het van belang dat direct na een ziektemelding maatregelen worden genomen om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer. Een goed ziekteverzuimprotocol is hierbij onmisbaar, want hiermee zorgt u ervoor dat alle betrokkenen precies weten wat er van hen wordt gevraagd als een werknemer zich onverhoopt ziek meldt. […]

 • Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?
  on 9 oktober 2019 at 10:38

  Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op staat, in de administratie bewaren? […]

 • Marktanalyse salarissoftware 2019-2020
  on 7 oktober 2019 at 14:38

  Als u voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk om de functionaliteiten van de salarissoftware af te stemmen op uw behoefte. Ook is het de moeite waard om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. In deze tool vindt u een overzicht van aanbieders van lokale salarissoftware, salarissoftware die via het SAAS-model wordt aangeboden en salarisserviceverwerking. SAAS (Software as a Service) is een technische oplossing om software via internet aan te bieden en updates te verzorgen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en inhoudelijke kennis van de loon- en personeelsadministratie. In samenwerking met onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl/salaris. […]

 • Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd?
  on 2 oktober 2019 at 12:57

  Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die nu al lopen? […]

 • Schriftelijke oproep
  on 2 oktober 2019 at 09:51

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. Met deze modelbrief regelt u deze verplichting snel. […]

 • Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd
  on 2 oktober 2019 at 07:36

  Sinds 2015 moet de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden een maand vóór het einde van zijn contract, schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. In het geval van voortzetting moeten ook de nieuwe arbeidsvoorwaarden in de aanzegbrief staan. Deze interactieve maatwerkbrief kunt u gebruiken om de werknemer te informeren. Als u zich niet aan de aanzegtermijn houdt, kan de werknemer een vergoeding opeisen van één maandsalaris. […]

 • Jaarinkomen berekenen
  on 24 september 2019 at 11:30

  Hun brutoloon per maand hebben de meeste werknemers wel paraat. Voor sommige berekeningen is het jaarinkomen echter het uitgangspunt. Met deze online rekentool bepaalt u met een paar muisklikken hoe hoog het jaarinkomen van een werknemer is. […]

 • Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief?
  on 16 september 2019 at 08:58

  Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen? […]

 • AOW-leeftijd bepalen
  on 10 september 2019 at 13:17

  De AOW-leeftijd gaat trager omhoog dan eerder de bedoeling was. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Voor werknemers die wat jonger zijn, is dus nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij precies een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Met deze rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. […]

 • Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling
  on 10 september 2019 at 11:54

  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, wil het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 deels terugdraaien. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan in 2020 zullen worden aangepast. […]

 • Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?
  on 10 september 2019 at 10:59

  In de Wet arbeidsmarkt in balans worden een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies? […]

 • Transitievergoeding bepalen
  on 6 september 2019 at 09:24

  Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. In 2019 moet een werknemer daarvoor minstens twee jaar in dienst zijn geweest. Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 moet uw organisatie al vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding betalen bij onvrijwillig vertrek van de werknemer. Met deze online rekentool bepaalt u om welk bedrag het gaat. […]

 • Eenmanszaak of bv?
  on 6 september 2019 at 09:14

  Tot een winst van € 15.000 is een eenmanszaak vaak het voordeligste. Een bv beschermt u echter beter tegen aansprakelijkheid. Ook is het zakelijk vermogen in een bv beter af te scheiden van de privésituatie. Met deze online rekentool berekent u met een paar muisklikken het financiële en fiscale verschil tussen een bv en een eenmanszaak. […]

 • Bruto-nettoberekening salaris
  on 6 september 2019 at 09:02

  In elke organisatie komt vroeg of laat de vraag van een werknemer 'Wat zou ik verdienen als ik een dag meer ga werken?' of 'Wat zou het me kosten als ik ouderschapsverlof opneem?'. Met deze online rekentool kunt u op basis van het brutosalaris met 3 klikken een indicatie krijgen van het nettoloon van de werknemer. […]

 • Berekening LIV en LKV controleren
  on 30 augustus 2019 at 08:02

  Iedere werkgever die recht heeft op één of meerdere tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangt in maart de voorlopige berekening van de Belastingdienst. Hierin staat voor elke werknemer wat de werkgever krijgt aan lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV). U moet deze berekening altijd goed controleren en op tijd eventuele correcties doorgeven. Als u te laat bent, kan dat uw organisatie veel geld kosten! In dit stappenplan leest u hoe u de berekening kunt controleren. […]

 • Handboek Loonheffingen 2019 met register
  on 29 augustus 2019 at 10:47

  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen die de Belastingdienst voor de tweede helft van 2019 heeft gemaakt. Download dit handige naslagwerk nu inclusief bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister! Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte
  on 23 augustus 2019 at 08:04

  Als het einde nadert van de twee jaar loondoorbetalingsplicht, beoordeelt UWV of de werknemer en de werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Is dat het geval, dan houdt de verplichting op om nog langer het loon door te betalen. Ook het ontslagverbod tijdens ziekte geldt niet meer na 104 weken loondoorbetalingsplicht. In overleg met de werknemer kunt u besluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels de modelbrief in deze tool. […]