Fiscaal nieuws

 • Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim?
  on 23 januari 2020 at 10:42

  Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor ontslag wegens frequent verzuim op basis van ontslaggrond c? […]

 • Geldt een termijn voor het intrekken van een opdracht voor een oproepkracht?
  on 23 januari 2020 at 10:01

  Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten te voorkomen? […]

 • Fiets van de zaak
  on 14 januari 2020 at 07:23

  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan werknemers en de specifieke fiscale regels die daarbij gelden. […]

 • Overzicht gerichte vrijstellingen
  on 13 januari 2020 at 08:44

  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt. […]

 • Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling
  on 10 januari 2020 at 10:10

  Uw organisatie moet bepalen of de vrije ruimte wordt overschreden. Hiervoor moet u allereerst natuurlijk die beschikbare ruimte berekenen. Daarna is het verstandig om het vollopen ervan in de gaten houden, zodat u op het afrekenmoment niet voor verrassingen komt te staan. Om de juiste afrekening voor de WKR te kunnen maken, moet u de vrije ruimte op de juiste manier bepalen. Deze tool helpt u dat te doen en vervolgens het vollopen ervan gaandeweg het jaar in de gaten te houden. […]

 • Wat is geen loon voor de WKR?
  on 10 januari 2020 at 08:00

  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren. […]

 • Vrije ruimte berekenen en toetsen
  on 10 januari 2020 at 08:00

  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkmogelijkheid van de formele methode wordt de vrije ruimte slechts eenmalig berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook alleen op dat moment. In deze rekentool vindt u zowel de formele methode als de afwijkende methode om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen. […]

 • Addendum verlenging voor onbepaalde tijd
  on 9 januari 2020 at 08:14

  Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moeten werkgevers in de salarisadministratie bewijs bewaren dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, die geen oproepovereenkomst is. Het is dus niet langer voldoende om een tijdelijk contract stilzwijgend te verlengen. Dit bewijs kan bestaan uit een papieren addendum, een bevestiging per e-mail of een digitale handtekening. […]

 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten?
  on 7 januari 2020 at 11:38

  Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering en wat zijn de belangrijkste wijzigingen? […]

 • Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?
  on 1 januari 2020 at 08:38

  Sinds 1 januari 2020 moet u werknemers bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding betalen, te berekenen vanaf de eerste dag van het dienstverband. U moet die vergoeding berekenen aan de hand van het maandloon van de werknemer. Deze tool geeft u een overzicht van de looncomponenten waarover u de verschuldigde transitievergoeding moet berekenen. […]

 • Model jaaropgaaf
  on 25 november 2019 at 08:50

  Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgaaf van zijn werkgever ontvangen. U hoeft geen vaste lay-out of volgorde te gebruiken op de jaaropgaaf. Wel bent u verplicht om bepaalde gegevens op te nemen. Dit model geeft een overzicht van die verplichte onderdelen. Daarnaast kunnen in uw onderneming andere gegevens relevant zijn. […]

 • Modelbrief schriftelijke oproep
  on 12 november 2019 at 08:51

  Met deze modelbrief regelt u de wettelijke oproeptermijn voor oproepkrachten snel en eenvoudig. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. […]

 • Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht
  on 22 oktober 2019 at 09:14

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. Deze verplichting staat los van de contractduur, het aanbod kan ook voor de rest van een lopend contract zijn. Met deze maatwerkbrief regelt u dit correct. […]

 • Toestemming vragen voor digitale loonstrook
  on 22 oktober 2019 at 06:52

  Uw onderneming hoeft de salarisstrookjes van werknemers tegenwoordig niet meer op de post te doen. U kunt ze sinds 2010 ook elektronisch verstrekken. Dat zou een flinke efficiëntieslag moeten opleveren. Wél moet u uw werknemers actief toestemming vragen voor het digitaal versturen van hun loonstrook. Deze toestemming kunt u vragen met deze maatwerkbrief. […]

 • Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer
  on 21 oktober 2019 at 07:37

  Een brief is een nette manier om te bevestigen dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. U kunt de gelegenheid gebruiken om de stappen aan te kondigen die u nog wilt zetten om het dienstverband op een prettige manier af te wikkelen. In de meeste gevallen volstaat een korte bevestiging, die u niet al te veel tijd hoeft te kosten. Zeker niet met deze modelbrief, die u gemakkelijk aan uw specifieke situatie kunt aanpassen. […]

 • Werkgeversverklaring opstellen
  on 18 oktober 2019 at 07:32

  Een werknemer moet in bepaalde situaties een werkgeversverklaring aanleveren, bijvoorbeeld bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek. Hierin wordt de inkomenssituatie van de werknemer toegelicht en het bevat ook een intentieverklaring. Met dit formulier kunt u een werkgeversverklaring, inclusief intentieverklaring voor uw werknemer opstellen. […]

 • Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening
  on 18 oktober 2019 at 07:16

  Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven of de gewenste resultaten zijn behaald en welke middelen hiertoe nodig zijn geweest ten opzichte van de verwachting. In deze tool vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een jaarrekening. U kunt dit naar eigen inzicht gebruiken voor het schrijven van uw eigen jaarrekening. […]

 • Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak
  on 15 oktober 2019 at 11:13

  De BTW op aanschaf, onderhoud en gebruik van de auto van de zaak kan worden afgetrokken. Voor het eventuele privégebruik van de auto van de zaak moet echter BTW worden betaald. Dit moet gebeuren via een correctie voor privégebruik in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar. Met deze rekentool kan worden berekend hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak. […]

 • Vakantiekaart 2020
  on 23 september 2019 at 14:17

  Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts 6 maanden geldig zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben volgens de wet een geldigheidsduur van 5 jaar. […]

 • Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling
  on 10 september 2019 at 11:54

  Deze tool geeft u inzicht in de regels voor de ketenbepaling in 2019 en de veranderingen per 2020. Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, heeft het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 weer deels teruggedraaid. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er vaak toe leidde dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder op straat zetten. […]