Fiscaal nieuws

 • Wettelijk minimumloon berekenen
  on 28 mei 2024 at 09:24

  Werknemers moeten minimaal het wettelijk minimumloon uitbetaald krijgen. Dit minimumloon wordt gewoonlijk per 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar geïndexeerd. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar moeten een percentage van het minimumloon ontvangen. En als ze een BBL-opleiding volgen, kunnen afwijkende loongrenzen gelden. Per 2024 is met de komst van de Wet invoering minimumuurloon niet langer een bedrag per maand het uitgangspunt, maar een minimumloon per uur. Deze rekentool geeft u na het invullen van enkele velden het correcte bedrag per maand, week, dag en uur voor de jaren 2019 tot en met 2024.

 • Mag de werkgever gegevens van een wearable inzien en verwerken?
  on 24 mei 2024 at 10:23

  In het kader van ‘gezonder werken’ heeft de werkgever wearables cadeau gedaan aan zijn werknemers. Mag hij de gegevens daarvan bekijken en gebruiken?

 • Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?
  on 24 mei 2024 at 09:37

  Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen?

 • Is mijn holding-bv altijd BTW-plichtig?
  on 14 mei 2024 at 09:19

  Is mijn holding-bv altijd BTW-plichtig zodat ik de BTW kan aftrekken of is deze niet BTW-plichtig? Hoe zit dit precies?

 • Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding
  on 7 mei 2024 at 11:25

  Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft. Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet verbieden, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Voldoet uw nevenwerkzaamhedenbeding niet aan de wettelijke eisen, dan kunt u daar geen beroep (meer) op doen. Het beding is dan nietig. Aangezien het combineren van meerdere werkzaamheden steeds gebruikelijker wordt, is het raadzaam om hier goede, rechtsgeldige afspraken over te maken.

 • Is betalen met een QR-code veilig?
  on 7 mei 2024 at 09:57

  Betalen met een QR-code is inmiddels gemeengoed bij winkels en gebeurt via diverse bank-apps. Maar is dit echt wel veilig?

 • Plan van aanpak te hoge werkdruk en werkstress
  on 3 mei 2024 at 13:46

  Gebruik dit formulier om een gedegen plan van aanpak over werkdruk en werkstress te maken. De aanpak of het voorkomen van te hoge werkdruk vraagt om een systematische, logische aanpak. Daarnaast moeten de resultaten meetbaar zijn en zal het MT willen weten wat de kosten-batenverhouding is. Dit alles schrijft u op in een plan van aanpak.

 • Hoe weten we of werknemers een te hoge werkdruk ervaren?
  on 3 mei 2024 at 13:31

  Wij hebben een vrij hoog ziekteverzuim en ik heb het idee dat werknemers de werkdruk als (te) hoog ervaren. Hoe krijgen we dit het beste boven tafel?

 • Zo voert u als werkgever een goed sollicitatiegesprek
  on 3 mei 2024 at 09:40

  Met deze gesprekshandleiding voert u goede gesprekken met sollicitanten, zodat u de juiste kandidaat kiest voor de vacature. U heeft op papier geschikte kandidaten gevonden en in selectiegesprekken gaat u als selecteur achterhalen of deze sollicitanten daadwerkelijk aan de functievereisten voldoen. U voert een ervaringsgericht selectiegesprek volgens de STARR-methodiek, stelt vragen, vat samen en vraagt door. Het gesprek voert u volgens een bepaalde structuur.

 • Voorbeeldregeling integriteit
  on 1 mei 2024 at 10:32

  Gebruik dit reglement om duidelijke afspraken te maken over integriteit binnen uw organisatie. Integer handelen is belangrijk voor uw organisatie. Het versterkt het vertrouwen van de afnemers van uw goederen en diensten. Daarnaast werkt integer handelen als werkgever door in het vertrouwen dat uw werknemers in u hebben. Ook voor het onderlinge vertrouwen tussen collega’s is integriteit van belang, want dit komt ten goede aan de samenwerking.

 • Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen op maandag?
  on 30 april 2024 at 11:44

  Wij zien binnen onze organisatie dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Dat levert de nodige problemen met de bezetting op. Daarnaast hebben wij soms ook onze vraagtekens bij de 'echtheid' van de ziekmeldingen, met name als dat bij dezelfde werknemer vaker voorkomt. Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen op maandag?

 • Moeten zwangerschapscontroles onder werktijd plaatsvinden?
  on 30 april 2024 at 11:16

  Een zwangere werkneemster wil steeds onder werktijd naar haar zwangerschapscontroles. Zij zegt dat ze daar recht op heeft, met behoud van loon. Mogen we van haar verwachten dat ze deze controles zoveel mogelijk buiten werktijd plant?

 • Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?
  on 30 april 2024 at 10:58

  Onze organisatie werkt op bepaalde afdelingen met privacygevoelige persoonsgegevens. Daarnaast willen we ook onze vertrouwelijke bedrijfsgegevens beschermen. In de arbeidsovereenkomsten met onze werknemers staat daarom een geheimhoudingsbeding, met daaraan een boetebeding gekoppeld. Mogen we deze afspraak ook opnemen in de stage-overeenkomsten?

 • Mag een voorschot bij loonbeslag?
  on 30 april 2024 at 09:50

  Op het loon van een werknemer is eerder dit jaar derdenbeslag gelegd. Hij vroeg ons om een voorschot op zijn vakantiegeld dat we normaal gesproken met het loon van de maand mei uitbetalen. Mogen we hem dit voorschot geven?

 • Levert de concernregeling voor de WKR een voordeel op?
  on 30 april 2024 at 07:01

  Onze organisatie is onderdeel van een concern. Levert toepassing van de concernregeling voor de werkkostenregeling dan een voordeel op voor onze organisatie?

 • Wat is loon in natura waard?
  on 30 april 2024 at 06:20

  Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?

 • Handboek Loonheffingen 2024 met register
  on 29 april 2024 at 08:00

  In dit handboek van de Belastingdienst, waarvan de eerste uitgave op 26 april 2024 is gepubliceerd, vindt u informatie over de loonheffingen in 2024. Zoals u gewend bent, heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister aan de pdf van het Handboek Loonheffingen 2024 toegevoegd. Na het downloaden van deze tool ontvangt u automatisch een mail zodra er een nieuwe versie beschikbaar is.

 • Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?
  on 26 april 2024 at 08:25

  Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Hoeveel mensen moeten er in de ondernemingsraad zitten?

 • Bevestiging einde dienstverband met wederzijds goedvinden
  on 23 april 2024 at 15:38

  Met deze maatwerkbrief informeert u de werknemer over alle zaken die met het einde van zijn dienstverband samenhangen. In de brief staan zaken als de einddatum, de bedrijfseigendommen die nog ingeleverd moeten worden, het tijdstip van de eindafrekening et cetera.

 • Mag werkgever deelname aan bedrijfsuitje verplicht stellen?
  on 22 april 2024 at 15:57

  Onze organisatie wil een leuk bedrijfsuitje organiseren. Hiermee willen we binding tussen werknemers en de werksfeer verbeteren. Nu hebben we werknemers die niet meewillen, bijvoorbeeld omdat ze liever wat anders gaan doen, de activiteiten niet leuk vinden of bepaalde collega's wil ontlopen. Mogen wij deelname aan bedrijfsuitje verplicht stellen?