Fiscaal nieuws

 • Modelbrief schriftelijke oproep
  on 12 november 2019 at 08:51

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. Met deze modelbrief regelt u deze verplichting snel. […]

 • Wat voor uitkering bij mislukte zwangerschap?
  on 6 november 2019 at 17:47

  Als de zwangerschap van een werkneemster niet goed afloopt, komt de werkneemster dan in aanmerking voor een UWV-uitkering?&nbs […]

 • Handboek Loonheffingen 2019 met register
  on 24 oktober 2019 at 08:26

  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen die de Belastingdienst voor de tweede helft van 2019 heeft gemaakt. Download dit handige naslagwerk nu inclusief bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister! Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht
  on 22 oktober 2019 at 09:14

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. Deze verplichting staat los van de contractduur, het aanbod kan ook voor de rest van een lopend contract zijn. Met deze maatwerkbrief regelt u dit correct. […]

 • Waarschuwingsbrief slecht functioneren
  on 22 oktober 2019 at 07:33

  Als een medewerker slecht functioneert, gaat u uiteraard het gesprek met hem aan om hem daarop te wijzen. Maar het is verstandig om het besprokene ook schriftelijk te bevestigen. Indien u kiest voor ontslag, moet u namelijk een sluitend dossier hebben. Met deze maatwerkbrief kunt u een waarschuwingsbrief versturen. U kunt kiezen uit een je-versie en u-versie. Kies de versie die het beste bij uw organisatie past. […]

 • Voorbeeldadvies OR
  on 22 oktober 2019 at 07:04

  Een goed OR-advies maakt volkomen duidelijk op welke informatie het is gebaseerd en welke procedure eraan ten grondslag ligt. Zo heeft u een geldig argument om uw advies te herroepen als later bijvoorbeeld blijkt dat uw bestuurder u onvolledig heeft geïnformeerd. Onderstaand advies kunt u eenvoudig aanpassen aan uw specifieke situatie. […]

 • Toestemming vragen voor digitale loonstrook
  on 22 oktober 2019 at 06:52

  Uw onderneming hoeft de salarisstrookjes van werknemers tegenwoordig niet meer op de post te doen. U kunt ze sinds 2010 ook elektronisch verstrekken. Dat zou een flinke efficiëntieslag moeten opleveren. Wél moet u uw werknemers actief toestemming vragen voor het digitaal versturen van hun loonstrook. Deze toestemming kunt u verkrijgen middels deze maatwerkbrief. […]

 • Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
  on 22 oktober 2019 at 06:10

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bijvoorbeeld tot het einde van een specifiek project of de terugkeer van een werkneemster na het bevallingsverlof. U moet een maand van tevoren een melding maken over de actie die u gaat ondernemen: verlengen of beëindigen. Met deze brief kunt u uw werknemer op de hoogte stellen van de verlenging. […]

 • Verlenging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
  on 21 oktober 2019 at 08:12

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Er zijn verschillende manieren om een arbeidscontract te verlengen. U kunt uw werknemer een nieuw arbeidscontract aanbieden. Hierin kunnen andere arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. Ook kunt u kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Met deze maatwerkbrief bevestigd u aan uw werknemer dat het contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd. […]

 • Arbeidsovereenkomst opzeggen bij AOW-gerechtigde leeftijd
  on 21 oktober 2019 at 07:54

  Sinds 1 juli 2015 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, opzeggen zonder dat de werkgever toestemming nodig heeft van UWV of van de kantonrechter. Het arbeidscontract moet dan wel vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gesloten. Als u het dienstverband met de AOW-gerechtigde werknemer wilt opzeggen, kunt u deze maatwerkbrief gebruiken. […]

 • BHV instructiebrief personeel
  on 21 oktober 2019 at 07:47

  Bij het inventariseren van bedrijfsrisico’s en het voorbereiden van bedrijfshulpverlening is één van de belangrijke punten: het op de hoogte stellen van het personeel. Door middel van een instructiebrief kunt u hen op de hoogte stellen van onder andere de mogelijke risico’s in het bedrijf en de werkwijze bij noodsituaties. Dit model geeft u een voorbeeld waarmee u uw personeel op de hoogte brengt van bedrijfshulpverlening en de getroffen maatregelen. […]

 • Vakantie- en verlofplanning 2020
  on 21 oktober 2019 at 07:28

  Met deze vakantie- en verlofplanning 2020 kunt u het verlof noteren van werknemers. Zo heeft u een handig overzicht waarin u in één oogopslag ziet of er overlap ontstaat wanneer werknemers vrij nemen. […]

 • Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder
  on 21 oktober 2019 at 07:20

  De OR en PVT (personeelsvertegenwoordiging) hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen en het beloningssysteem. Nadat de OR overleg heeft gehad met de bestuurder, moet de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bestuurder doorgeven wat hun beslissing is. Dit kunt u doen met deze maatwerkbrief. […]

 • Ziekteverzuimprotocol opstellen
  on 10 oktober 2019 at 08:47

  Iedere organisatie die personeel in dienst heeft, krijgt te maken met zieke werknemers. Met dit model kunt u eenvoudig een ziekteverzuimprotocol opstellen. Om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren, is het van belang dat direct na een ziektemelding maatregelen worden genomen om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer. Een goed ziekteverzuimprotocol is hierbij onmisbaar, want hiermee zorgt u ervoor dat alle betrokkenen precies weten wat er van hen wordt gevraagd als een werknemer zich onverhoopt ziek meldt. […]

 • Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd?
  on 2 oktober 2019 at 12:57

  Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die nu al lopen? […]

 • Vakantiekaart 2020
  on 23 september 2019 at 14:17

  Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts 6 maanden geldig zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben volgens de wet een geldigheidsduur van 5 jaar. […]

 • Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief?
  on 16 september 2019 at 08:58

  Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen? […]

 • AOW-leeftijd bepalen
  on 10 september 2019 at 13:17

  De AOW-leeftijd gaat trager omhoog dan eerder de bedoeling was. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Voor werknemers die wat jonger zijn, is dus nog niet met zekerheid te zeggen wanneer zij precies een AOW-uitkering tegemoet kunnen zien. Met deze rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. […]

 • Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling
  on 10 september 2019 at 11:54

  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, wil het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 deels terugdraaien. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan in 2020 zullen worden aangepast. […]

 • Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?
  on 10 september 2019 at 10:59

  In de Wet arbeidsmarkt in balans worden een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies? […]