Fiscaal nieuws

 • Wat zijn de fiscale regels om reis- en parkeerkosten te vergoeden?
  on 27 januari 2023 at 16:33

  Binnen onze onderneming worden verschillende methodes gehanteerd om reis- en parkeerkosten te vergoeden. Zijn hier fiscale regels voor? […]

 • Hoe voorkomen we vragen over de jaaropgave bij de aangifte inkomstenbelasting?
  on 27 januari 2023 at 14:24

  De meeste werknemers doen de aangifte inkomstenbelasting vanaf maart. Vanaf dan is ook de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte beschikbaar. Wij ontvangen juist in die periode veel vragen over de jaaropgave. Hoe komt dat? En wat kunnen we hieraan doen? […]

 • Voorbeeld meldregeling klokkenluiders
  on 27 januari 2023 at 14:00

  Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Op 24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. Iedere organisatie met vijftig werknemers of meer is wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. De regeling geeft werknemers ook de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden en inbreuken op het EU-recht in de organisatie. […]

 • Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?
  on 27 januari 2023 at 13:34

  We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies? […]

 • Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding?
  on 27 januari 2023 at 11:17

  Werknemers komen in onze organisatie in aanmerking voor een vaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Hoe bepalen we de precieze hoogte van die vergoeding? […]

 • Is loon onbelast uitruilen nog tot € 0,19 per kilometer mogelijk?
  on 27 januari 2023 at 11:08

  Werknemers krijgen in onze organisatie een vaste reiskostenvergoeding van € 0,08 per kilometer. Kunnen wij loon nog onbelast uitruilen tot € 0,19 per kilometer nu de onbelaste kilometervergoeding is verhoogd? […]

 • Waar moet ik op letten bij afsluiten vaststellingsovereenkomst met de fiscus?
  on 27 januari 2023 at 07:42

  De fiscus wil met mij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Wat moet er in zo’n overeenkomst allemaal zijn opgenomen? Moet ik nog ergens op letten? […]

 • Aanvullende RI&E (ARIE) bij gevaarlijke stoffen
  on 26 januari 2023 at 07:18

  Met dit stappenplan ziet u wanneer uw organisatie een ARIE moet hebben en welke acties u daarvoor moet ondernemen.Gevaarlijke stoffen brengen extra grote risico’s met zich mee. Voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is er dan ook aanvullende regelgeving: de Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling) en het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). […]

 • Aflossingsschema voor lening of hypotheek
  on 25 januari 2023 at 13:57

  Bereken wat u maandelijks betaalt aan aflossing en rente voor een gewone lening of lineaire hypotheek.Wanneer u een persoonlijke of zakelijke lening afsluit, is het goed om vooraf te weten met welke maandelijkse betalingen voor aflossing en rente u te maken krijgt. Deze rekentool berekent voor een gewone lening of lineaire hypotheek wat u elke maand betaalt aan aflossing en rente voor de lening, op basis van vaste maandelijkse aflossingen en een vast rentepercentage. […]

 • Mogen wij werknemers vragen extra voorzichtig te zijn bij het schaatsen?
  on 24 januari 2023 at 11:32

  Onze medewerkers zijn erg enthousiast om te gaan schaatsen op natuurijs, zodra dat mogelijk is. Nu hebben we al veel verzuim , dus we maken ons wat zorgen over nog meer verzuim door blessures. Mogen we van onze werknemers verwachten dat ze extra voorzorgsmaatregelen nemen om arbeidsongeschiktheid vanwege valpartijen te voorkomen? […]

 • Aanstellen vertrouwenspersoon
  on 24 januari 2023 at 09:58

  Gebruik dit stappenplan om de juiste keuzes voor de inzet van een vertrouwenspersoon te maken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is nog niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg nuttig zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor werknemers met problemen of klachten. Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn er een aantal belangrijke afwegingen die u moet maken. Zo moet u nadenken over de taken die hij gaat vervullen binnen uw organisatie. U moet een goede omgeving voor deze persoon creëren om zijn werk optimaal te doen en moet hij de juiste eigenschappen bezitten. […]

 • Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen
  on 19 januari 2023 at 10:07

  Voor doorsnee werknemers houdt uw onderneming de loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemer en betaalt over dat loon een percentage aan premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Maar niet alle medewerkers zijn zo standaard; er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist staan 23 van die bijzondere arbeidsrelaties en de bijbehorende afwijkende bepalingen onder elkaar. […]

 • Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon
  on 19 januari 2023 at 08:30

  Als directeur-grootaandeelhouder (dga) moet u een gebruikelijk loon hanteren voor de loonaangifte. Wilt u zekerheid over de hoogte van het gebruikelijk loon dat u moet opnemen, dan kunt u bij de Belastingdienst om een vooroverleg vragen. Volg hiervoor dit stappenplan. […]

 • Tactvol ontslag mededelen vanwege reorganisatie
  on 16 januari 2023 at 13:06

  Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het bedrijfseconomische ontslag van een werknemer aan hem mede te delen. U gaat UWV of de rechter vragen om het ontslag van de werknemer vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Zijn functie komt te vervallen en er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden. U gaat de werknemer vertellen dat hij ontslagen wordt. Geen makkelijk gesprek, maar kennis over de opbouw van een goed ontslaggesprek en van veelgemaakte fouten zorgt ervoor dat u hierover een empathisch en professioneel gesprek kunt voeren. […]

 • Dit moet u opnemen in uw bedrijfscontinuïteitsplan
  on 16 januari 2023 at 10:57

  Deze checklist bevat de elementen die u moet opnemen in een bedrijfscontinuïteitsplan (bcp), zodat u niets over het hoofd ziet.Het doel van bedrijfscontinuïteit is het voorkomen of beperken van onderbrekingen van bedrijfsactiviteiten door de uitval van bepaalde schakels. Met andere woorden: slim ingerichte bedrijfscontinuïteit beschermt kritische processen tegen een mogelijke crisis of verstoring.Hoewel een verstoring van kritische processen veelal onverwacht komt, is het wel degelijk mogelijk om uw onderneming erop voor te bereiden. Dit doet uw onderneming door middel van een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit plan is uw kompas voor tijden van crisis. […]

 • Terugbetalingsregeling studiekosten
  on 13 januari 2023 at 12:00

  Gebruik deze maatwerkbrief om aan de vertrekkende werknemer uit te leggen hoe de terugbetaling van studiekosten zijn werk gaat. Bij een studiekostenbeding moet bij einde dienstverband het een en ander worden geregeld ten aanzien van de terugbetaling van studiekosten. De werknemer moet weten hoeveel hij terug moet betalen en wanneer. […]

 • Wat kan ik fiscaal nog doen met een verlies uit aanmerkelijk belang?
  on 12 januari 2023 at 09:32

  Door de liquidatie van mijn bv zit ik nu met een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2. Kan ik daar nog iets mee? […]

 • Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?
  on 12 januari 2023 at 09:01

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3 maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit? […]

 • Wanneer moet de Belastingdienst invorderingsrente vergoeden?
  on 9 januari 2023 at 15:00

  In welke gevallen moet de Belastingdienst aan mij invorderingsrente vergoeden? […]

 • Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever
  on 6 januari 2023 at 13:30

  Gebruik deze voorbeeldregeling om de vergoeding van een beeldschermbril vast te leggen. Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig - een computerbril vergoeden. Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden. Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. […]