Fiscaal nieuws

 • Handboek Loonheffingen 2019 inclusief register
  on 31 januari 2019 at 14:54

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2019, waaronder:de kersverse informatie over het woonland waar de werknemer en de relevantie daarvan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;de aandachtspunten bij de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;de toepassing van de werkkostenregeling (WKR);alle fiscale regels rond het vergoeden en verstrekken van vervoer;de aanpak van diverse arbeidsrelaties, inclusief de nieuwe bijlage over de gezagsverhouding;de administratieve verplichtingen van de werkgever rond de loonheffingen.Download dit handige naslagwerk inclusief alfabetisch trefwoordenregister direct.Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Codes voor de loonaangifte 2019
  on 17 januari 2019 at 15:24

  Voor het invullen van de werknemersgegevens in de loonaangifte van uw organisatie zijn verschillende codes nodig. In deze checklist vindt u alle codes die in 2019 van toepassing kunnen zijn. […]

 • Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties
  on 14 november 2018 at 11:36

  De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar de werkgever straks recht op heeft: de compensatie geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, voorwaarden, aan te leveren gegevens en bijzondere situaties die kunnen ontstaan. […]

 • De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken)
  on 14 november 2018 at 11:26

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de privacyregels. Het is daarom van belang dat de werkgever weet waar hij op het gebied van zijn salaris- en personeelsadministratie onder meer rekening mee moet houden. Deze checklist geeft u een overzichtelijk lijstje en worden er twee relevante rechtszaken behandeld. […]

 • Derde werkloosheidsuitkering: deelnemen aan de PAWW en de verwerking in de loonadministratie
  on 13 november 2018 at 08:16

  Sinds 1 januari 2016 krijgen werknemers die werkloos raken, steeds minder lang een WW-uitkering. Ook de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is beperkt. Deze beperkingen kunnen worden gerepareerd met een private verzekering: de PAWW. De werkgever is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van deze verzekering. Deze tool legt uit wat de werkgever precies moet doen in zo’n geval. […]

 • Voorbeeld verwerkingsregister
  on 12 november 2018 at 13:31

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt u diverse nummers die corresponderen met de instructies die op de laatste pagina’s van dit document staan. U vindt daar, naast uitleg van wat u precies moet invullen, ook voorbeelden. […]

 • Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft)
  on 25 oktober 2018 at 12:41

  Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau! […]

 • Pensioenontslagbeding
  on 10 juli 2018 at 07:41

  Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is een kant-en-klaar beding dat u alleen maar aan de arbeidsovereenkomst hoeft toe te voegen. Op het instructieblad vindt u extra informatie over het beding. […]

 • Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register
  on 26 maart 2018 at 08:25

  In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd. […]

 • Inhoud van een getuigschrift
  on 12 februari 2018 at 10:31

  Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever. […]

 • Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen en hoe worden ze gekozen?
  on 19 januari 2018 at 15:27

  Voor wat onderzoek en onze OR ben ik op zoek naar informatie betreft aanstellen van een of twee vertrouwensperso(o)n(en) in ons bedrijf (60 werknemers).Onlangs heeft er wisseling plaatgevonden van directie en bedrijfsstructuur waardoor de huidige vertrouwenspersoon onderdeel uitmaakt van het Management met aandelen. Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen? Hoe worden ze gekozen? Zijn er wettelijke bepalingen hieromtrent? […]

 • Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?
  on 15 januari 2018 at 09:44

  Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Maar hoe controleer u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen? […]

 • Ontslag op staande voet: wat nu?
  on 22 december 2017 at 12:46

  Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer in hevige gemoedstoestand ‘dat hij het niet pikt’ en ‘de werkvloer zal verlaten om nooit meer terug te keren’. Met andere woorden: de werknemer zegt ontslag op staande voet te nemen en vertrekt. De meeste werkgevers zullen gelukkig niet vaak met dit bijltje hakken. Maar weet u wat u als werkgever in een dergelijke situatie moet doen? […]

 • Combi bedrijfsarts en preventiemedewerker mogelijk?
  on 21 december 2017 at 10:32

  Is het wettelijk toegestaan dat een bedrijfsarts, die fulltime in dienst is bij een werkgever, ook de functie van preventiemedewerker invult? […]

 • Dossieropbouw bij disfunctioneren
  on 18 december 2017 at 13:04

  Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is onderbouwd. Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goede dossieropbouw namelijk cruciaal. Deze e-learningcursus laat zien hoe zo’n dossier moet worden opgebouwd. […]

 • Wat is de impact van de AVG op een kleine organisatie en waar moeten wij op letten?
  on 12 december 2017 at 15:05

  Wij zijn ene kleine organisatie met weinig personeelsleden en nog minder klanten. De gegevens van onze medewerkers staan in online systemen van bijvoorbeeld Delta Lloyd, Arboned, Wepayroll. Waar moeten wij nou op letten? Ik heb een afgesloten kast met fysieke gegevens en een paar online applicaties met digitale gegevens. […]

 • AVG: het sollicitatieproces
  on 21 november 2017 at 15:44

  Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels rondom het sollicitatieproces. […]

 • Competentiemanagement
  on 15 november 2017 at 12:30

  Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werkgedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties te formuleren. In sommige organisaties is daar ook een specifieke beloning aan gekoppeld. Ook in dat geval vormt functiewaardering de basis voor beoordelen en eventueel belonen. Deze e-learningcursus legt uit hoe competentiemanagement precies werkt en waar u allemaal aan moet denken. […]

 • Ketenbepaling nu en straks
  on 1 november 2017 at 08:00

  Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling ruim twee jaar geleden nog strenger maakte, wil de huidige regering dit deels terugdraaien. Zo wil het kabinet de ketenbepaling iets versoepelen en straks pas bij overschrijding van een periode aan (maximaal drie) opeenvolgende tijdelijke contracten van drie jaar automatisch een vast contract laten ontstaan, in plaats van na een periode van twee jaar. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan door het nieuwe kabinet zullen worden aangepast. […]

 • Cumulatiegrond voor ontslag
  on 1 november 2017 at 07:33

  Wat de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 heeft weggenomen uit het ontslagrecht, wil het huidige kabinet juist weer invoeren: de mogelijkheid tot combineren van diverse ontslaggronden. Kantonrechters moeten daarbij gaan bepalen of een ontslag vanwege cumulatie van ontslaggronden inderdaad is gerechtvaardigd of dat de arbeidsovereenkomst gewoon moet blijven bestaan. Zo’n ontslag volgens de nieuw te introduceren cumulatiegrond kan voor werkgevers wel extra duur uitpakken. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond ontslaggronden en hoe de regering deze wil versoepelen. […]