Fiscaal nieuws

 • Voorbeeldregeling werving & selectie
  on 12 mei 2022 at 11:29

  Gebruik dit reglement om de werving & selectie binnen uw organisatie goed te regelen. Iedere werkgever heeft wel eens vacatures in te vullen. U kunt hierbij niet ‘zomaar’ een kandidaat kiezen die u het meest geschikt lijkt. Soms bent u wettelijk verplicht de vacature aan te bieden aan een preferente kandidaat. Daarnaast kan het wenselijk zijn dat u een vacature eerst intern uitzet en daarna pas extern. En heeft u een ondernemingsraad? Dan speelt die een rol als het gaat om de werving van een bestuurder van uw organisatie. Uiteraard is het ook belangrijk voor uw reputatie op de arbeidsmarkt dat u zorgvuldig met sollicitanten en hun privacy (AVG) omgaat. […]

 • Een onderhandelingsgesprek voeren
  on 12 mei 2022 at 11:10

  Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voorbereiden en voeren van een effectief onderhandelingsgesprek.Hoewel het waarschijnlijk geen dagelijkse kost voor u is, onderhandelt u wellicht meer dan u denkt. Bijvoorbeeld met opleidingsbureaus over het aantal dagdelen en het dagdeeltarief van een training, met de arbo-arts over de kosten van een huisbezoek en met een sollicitant over zijn startsalaris.Hoe kunt u het beste omgaan met de verschillende belangen? Goede onderhandelingsvaardigheden kunnen hierbij helpen. […]

 • Voorbeeld Nulurencontract
  on 12 mei 2022 at 10:02

  Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract nodig heeft. In de regel zult u werknemers een reguliere arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden. Maar soms heeft u behoefte aan meer flexibiliteit. In perioden van drukte kan het daarom handig zijn om een oproepkracht in te inschakelen. Een nulurencontract biedt dan uitkomst. […]

 • OR-standpunt goed voorbereiden
  on 12 mei 2022 at 08:51

  Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden. De overlegvergadering is het hoogtepunt van het medezeggenschapswerk. Of het nu gaat om een adviesaanvraag, een instemmingsverzoek, een initiatiefvoorstel van de raad of ontvangen informatie, nagenoeg altijd zal daarover overleg met de bestuurder plaatsvinden. Het poldermodel op ondernemingsniveau. Maar dat overleg moet wel goed worden voorbereid! […]

 • Box 3 spaarvariant berekenen
  on 11 mei 2022 at 08:41

  Op 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant.Met deze online rekentool kunt u eenvoudig zelf uitrekenen hoeveel vermogensrendementheffing u volgens de spaarvariant zou hebben moeten betalen, en hoeveel dat verschilt met wat u heeft moeten betalen. […]

 • Wanneer is een belastingadviseur verantwoordelijk voor fouten?
  on 10 mei 2022 at 08:54

  Ondanks het feit dat u een belastingadviseur inschakelt voor uw fiscale zaken blijft u in principe verantwoordelijk voor de ingediende aangiftes. Maar er zijn situaties waarin de adviseur wel verantwoordeijk kan worden gehouden voor door hem (fout) ingediende aangiftes. Waaraan moet u dan allemaal denken? […]

 • Wanneer mag ik een vereenvoudigde BTW-factuur sturen?
  on 6 mei 2022 at 08:01

  Ik vraag mij af wanneer ik een vereenvoudigde BTW-factuur aan mijn klanten mag sturen? […]

 • Aanzeggen en verlengen dienstverband bepaalde tijd
  on 5 mei 2022 at 07:36

  Gebruik deze maatwerkbrief om tijdig een arbeidsovereenkomst aan te zeggen en te verlengen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. U minimaal één maand van tevoren schriftelijk aan de werknemer laten weten: verlengen of beëindigen. Dit heet aanzeggen. Doet u dit niet, dan bent u de aanzegvergoeding verschuldigd aan de werknemer. Oók als u de arbeidsovereenkomst verlengt. […]

 • Praten over alcohol, drugs en medicijnen op het werk
  on 3 mei 2022 at 09:37

  Gebruik deze gesprekshandleiding om met uw werknemer te praten over zijn problematische middelengebruik. Als u vermoedt dat een werknemer te maken heeft met problematisch middelengebruik of een verslaving, probeer dat dan zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Door in gesprek te gaan, toont u zorg voor de werknemer en draagt u (mogelijk) bij aan zijn herstel. Daarnaast zorgt u hiermee voor een veilige werkomgeving. Het is goed om al in actie te komen als u ‘slechts’ een vermoeden heeft. U hoeft niet te wachten tot de situatie uit de hand loopt […]

 • Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon
  on 2 mei 2022 at 09:15

  Met deze voorbeeldovereenkomst kunt u snel en eenvoudig een overeenkomst opstellen voor een vennootschap die geld uitleent aan een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld de dga.Let op de zakelijkheid van de lening. Indien de lening wordt verstrekt aan de dga, zijn familie, een werknemer of andere belanghebbenden bij de bv zullen de voorwaarden zakelijk moeten zijn. Let daarbij op de hoogte van het rentepercentage (vergelijkbaar met een rente die de bank zou vragen), de verstrekte zekerheden (vergelijkbaar met de zekerheid die de bank zou vragen) en de looptijd van de lening.Deze geldleningsovereenkomst dient als bewijsstuk voor de Belastingdienst en moet al deze voorwaarden bevatten. Als een lening onzakelijk is, kan de Belastingdienst de lening zien als een uitbetaling aan de dga. Die heeft dan dus inkomsten genoten, waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. […]

 • Leenovereenkomst dga eigen woning
  on 2 mei 2022 at 08:43

  Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt deze hypotheek eenvoudig vastleggen met behulp van deze voorbeeldovereenkomst.De door u betaalde hypothecaire rente is aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een lineair of annuïtair schema volledig wordt afgelost. Daarnaast moet de lening een zakelijk karakter hebben, dus moet de rente marktconform zijn en moeten er door de bv zekerheden worden gesteld. Anders kan de Belastingdienst de lening zien als een uitbetaling aan de dga, die daar inkomstenbelasting over moet betalen.Deze geldleningsovereenkomst dient als bewijsstuk voor de Belastingdienst en bevat al deze voorwaarden. U moet de Belastingdienst tijdig informeren over deze hypothecaire geldlening en de gegevens van de eigenwoninglening doorgeven via uw aangifte inkomstenbelasting. […]

 • Vaste kostenvergoedingen fiscaal correct regelen
  on 29 april 2022 at 09:00

  Vaste kostenvergoedingen besparen werkgevers heel wat administratieve rompslomp, maar de keerzijde van de medaille is dat een vaste kostenvergoeding niet zomaar onbelast aan werknemers kan worden gegeven. Zeker bij vaste vergoedingen voor intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen komen de nodige voorwaarden kijken. Een goede specificatie van vaste kostenvergoedingen is essentieel. Dit stappenplan zet op een rijtje hoe werkgevers ervoor kunnen zorgen dat werknemers niet onterecht een onbelaste vaste kostenvergoeding krijgen, met alle fiscale gevolgen van dien. […]

 • Voorbeeld jaarverslag OR
  on 29 april 2022 at 07:47

  Gebruik dit formulier om een goed OR-jaarverslag op te stellen, met daarin alle belangrijke onderwerpen. Het communiceren met de achterban en de bestuurder is een belangrijk onderdeel van het OR-werk. De OR moet dan ook goed nadenken over de inhoud van het OR-jaarverslag. Het jaarverslag moet vooral gericht zijn op wat de OR heeft bereikt. De OR moet niet te bescheiden zijn in het delen van de successen, want het jaarverslag is ook een mooi middel om de achterban te enthousiasmeren voor het OR-werk. […]

 • Tactvol ontslag mededelen vanwege disfunctioneren
  on 28 april 2022 at 13:36

  Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het ontslag van een werknemer aan hem mede te delen. U gaat de rechter vragen om het ontslag van de werknemer vanwege onvoldoende functioneren. Het met de werknemer opgestelde verbeterplan heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en volgens de juristen is het dossier voldoende onderbouwd om een ontslag te rechtvaardigen. U gaat de werknemer vertellen dat hij ontslagen wordt. Leuk is anders, maar kennis over de opbouw van een goed ontslaggesprek en van veelgemaakte fouten zorgt ervoor dat u hierover een professioneel gesprek kunt voeren. […]

 • Loonkostenvoordeel na uitkering uit Verenigd Koninkrijk?
  on 26 april 2022 at 10:14

  Wij krijgen een werknemer in dienst die in het Verenigd Koninkrijk een uitkering ontving. Kunnen wij voor hem een loonkostenvoordeel ontvangen? […]

 • Wat is het verschil tussen loondispensatie en loonkostensubsidie?
  on 26 april 2022 at 10:02

  Voor werknemers met een arbeidsbeperking kun je loondispensatie en loonkostensubsidie krijgen. Wat is het verschil tussen de twee? […]

 • Feestdagen en jaarurensysteem
  on 11 april 2022 at 10:17

  Met deze tool berekent u hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. U kunt op deze manier flexibeler met het aantal werkuren in uw organisatie omgaan. Aan het einde van het jaar bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren moet verrekenen, is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft. […]

 • Hoe kunnen we een vertrouwenspersoon aanstellen?
  on 8 april 2022 at 12:10

  We willen binnen onze organisatie grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Hiervoor willen we onder meer een vertrouwenspersoon aanstellen. Waarmee moeten we rekening houden? […]

 • Welke omzet telt mee voor de kleineondernemersregeling?
  on 5 april 2022 at 14:48

  Ik wil een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW, dus mag mijn omzet niet hoger zijn dan € 20.000 per jaar. Moet ik dan al mijn activiteiten voor de bepaling van die omzet meerekenen of vallen er ook activiteiten buiten de berekening? […]

 • Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager verhalen?
  on 5 april 2022 at 11:53

  Onze organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA maar niet particulier verzekerd. Wat mogen we dan aan WGA-premie op de werknemers verhalen? […]